Podmienky prijatia

Prijímanie nových klientov prebieha v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

V prípade záujmu o poskytovanie sociálnych služieb v domove sociálnych služieb (DSS) je potrebné vyplniť „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ a „Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu“. Lekársky nález vypĺňa obvodný lekár, toto tlačivo však nie je povinné. K lekárskemu nálezu je potrebné doložiť fotokópie odborných lekárskych správ zo zdravotného záznamu nie staršie ako 6 mesiacov. Tieto lekárske správy môžu byť staršie ako 6 mesiacov v prípade, že zdravotný stav žiadateľa je chronický s trvalým poškodením a stupeň odkázanosti na pomoc inej osoby je trvalý a nemožno očakávať zlepšenie. Všetky tieto tlačivá je potrebné zaslať na Banskobystrický samosprávny kraj. Tlačivá si môžete stiahnuť na tejto webovej stránke alebo na webovej stránke www.vucbb.sk.

VÚC na základe predložených dokladov vypracuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu a rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, ktoré doručí žiadateľovi. Na rozhodnutí si žiadateľ musí dať na VÚC vyznačiť právoplatnosť.

V prípade, že je žiadateľ odkázaný na poskytovanie sociálnej služby v domove sociálnych služieb, vyplní „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“, ku ktorej doloží právoplatné rozhodnutie a posudok.

V prípade záujmu o poskytovanie sociálnych služieb v zariadení pre seniorov (ZpS) je potrebné požiadať o túto službu na obecnom, resp. mestskom úrade v mieste trvalého bydliska záujemcu o umiestnenie, kde Vám poskytnú aj všetky potrebné tlačivá.

Kompletnú žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby do DSS aj do ZpS je potrebné zaslať do zariadenia sociálnych služieb, kde bude zaradená do poradovníka čakateľov toho domova, do ktorého žiadateľ požiada.

Pred nástupom do zariadenia sociálnych služieb je potrebné k žiadosti doložiť potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny mesiac (rozhodnutie Sociálnej poisťovne Bratislava o výške dôchodku , rozhodnutie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o vyplácaných dávkach v hmotnej núdzi … ), čestné vyhlásenie o majetku s úradne overeným podpisom a „Potvrdenie lekára o bezinfekčnosti žiadateľa“, ktoré nesmie byť staršie ako tri dni.

Klienti môžu byť prijatí do DD a DSS Terany aj bez vydaného právoplatného rozhodnutia a posudku o odkázanosti na sociálnu službu za plnú úhradu vo výške ekonomicky oprávnených nákladov.

Dokumenty na stiahnutie pre DSS:

  • Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu tu…..
  • Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu tu…..
  • Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby tu…..
  • Vyhlásenie majetku FO na účely platenia úhrady za sociálnu službu tu…..
  • Potvrdenie lekára o bezinfekčnosti žiadateľa tu…..

Dokumenty na stiahnutie pre ZpS:

  • Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu tu…..
  • Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu tu…..
  • Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby tu…..
  • Vyhlásenie majetku FO na účely platenia úhrady za sociálnu službu tu…..
  • Potvrdenie lekára o bezinfekčnosti žiadateľa tu…..