Úhrady za služby

Úhrady za poskytované sociálne služby sa určujú v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Banskobystrického samosprávneho kraja č. 49/2023 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o platení úhrad v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK.  Úhrada sa platí za odborné, obslužné a ďalšie činnosti.

Stravovanie

Výška stravnej jednotky je pri racionálnej strave 4,– € na deň, pri diabetickej 4,80 € na deň. Okrem toho sa do úhrady za stravu započítavajú aj režijné náklady, ktoré predstavujú 30 % zo stravnej jednotky. Celková úhrada za stravu pri racionálnej strave je 5,20 € na deň, pri diabetickej diete 6,24 € na deň.

Bývanie

Výška úhrady za bývanie sa určuje podľa podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti, ktorú klient užíva, pritom za 1 m² je denná sadzba 0,15 €. Táto úhrada sa zvyšuje o 0,30 € na deň, ak izbu obývajú 2 klienti a o 0,60 € na deň, ak je klient ubytovaný sám. Výška dennej úhrady za užívanie spoločných priestorov je 0,10 €, za základné vecné plnenie spojené s bývaním je denná sadzba 0,65 € a za individuálne je 0,15 € na deň, ak klient užíva elektrospotrebič pre svoju individuálnu potrebu.

Pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby

Úhrada za túto službu je stanovená v závislosti od stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby určeného v posudku o odkázanosti na sociálnu službu vydaného príslušným obecný úradom alebo samosprávnym orgánom nasledovne:

ZpS                                                            DSS

  • II. stupeň —  2,30 €                                     II. stupeň —  1,30€
  • III. stupeň – 2,30 €                                     III. stupeň — 1,30€
  • IV. stupeň –  2,30 €                                     IV. stupeň —  2,-€
  • V. stupeň –   3,- €                                          V. stupeň —   2,70€
  • VI. stupeň – 3,70 €                                     VI. stupeň — 3,40€

Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

Výška úhrady za upratovanie je 0,80 € na deň, za pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva je tiež 0,80 € na deň.

Klienti majú nárok na  povolenie pobytu mimo zariadenia, tzv. dovolenku. Počas tohto pobytu mimo zariadenia platia úhradu len za ubytovanie, za ostatné služby úhradu neplatia.

Celková mesačná úhrada závisí od počtu dní, v ktorých klient služby odobral a pohybuje sa v rozpätí priemerne od 345,- € do 420,- €.