Protispoločenská činnosť

Podávanie oznámení o protispoločenskej činnosti

Informácie o možnosti podávania oznámení o protispoločenskej činnosti.

Oznámenie o protispoločenskej činnosti je možné podať elektronickou poštou zaslanou na e-mailovú adresu opsc@bbsk.sk, ktorá je dostupná nepretržite, 24 hodín denne, telefonicky na čísle 048 / 432 59 41, ako aj poštou zaslanou na adresu:

Úrad BBSK
hlavný kontrolór
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica

Na obálke je potrebné uviesť upozornenie„DO RÚK HLAVNÉHO KONTROLÓRA – NEOTVÁRAŤ“.