Odborné činnosti

Za odborné činnosti sa podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov považuje – pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, pracovná terapia a ošetrovateľská starostlivosť.

Pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby je zameraná na pomoc klientom s nepriaznivým zdravotným stavom hlavne v oblasti základných sebaobslužných činností. Vykonávajú ju pracovníci zdravotného úseku.

Sociálne poradenstvo je zamerané na pomoc fyzickej osoby v nepriaznivej sociálnej situácii. Je to posúdenie povahy problému klienta a jeho rodiny a poskytnutie základných informácií o možnosti riešenia daného problému a o podmienkach prijatia do zariadenia. Poskytujú ho sociálni pracovníci zariadenia.

Pracovná terapia je zameraná na osvojenie pracovných návykov a zručností klientov pre vykonávanie rôznych pracovných aktivít za účelom udržania a rozvoja fyzických, mentálnych a pracovných schopností klientov. Pracovnú terapiu vedú sociálni pracovníci a vykonáva sa v areáli zariadenia alebo v dielničke.Ošetrovateľskú a opatrovateľskú starostlivosť klientom na odbornej úrovni poskytujú hlavná sestra, sestra a 14 opatrovateliek nepretržite 24 hodín. Je zameraná na zabezpečenie primárnej a následnej ošetrovateľskej starostlivosti, podávanie liekov a injekcií, preväzy, ošetrovateľskú rehabilitáciu a pomoc pri hygiene.

Odborná zdravotná starostlivosť je zabezpečená praktickým lekárom MUDr. Jozefom Strelcom. Okrem neho ambulantnú zdravotnú starostlivosť v zariadení vykonáva psychiater, neurologička, urológ a kožná lekárka. Ostatné odborné vyšetrenia sú zabezpečené u odborných lekárov v okolí.