Ďalšie činnosti

Za ďalšie činnosti sa považuje – záujmovú činnosť, úschovu cenných vecí a osobné vybavenie.

Záujmová činnosť je kultúrna, spoločenská, športová a rekreačná činnosť zameraná na rozvoj schopností a zručností klientov. Doobeda je zameraná na skupinovú prácu v dielni a poobede na individuálnu prácu s klientom. Každý deň sa venujeme inej činnosti, ale výber aktivity závisí hlavne od záujmu klientov. Pondelok je zameraný hlavne na pohybové aktivity, v utorok sa hráme rôzne spoločenské hry a robíme ručné práce, v stredu kreslíme, vystrihujeme, maľujeme a robíme práce na cvičenie jemnej motoriky. Vo štvrtok sa venujeme tréningu pamäti a v piatok sa zameriavame na muzikoterapiu, stimuláciu zmyslov a relaxáciu. Okrem týchto aktivít chodíme na výlety, do divadla, v spolupráci s inými domovmi organizujeme tanečné zábavy, spolupracujeme so základnými školami a škôlkami, s detskými speváckymi zbormi. Kultúrne vyžitie klientov je závislé hlavne od finančných príspevkov našich sponzorov. O duchovnú stránku klientov pravidelne dbajú kňazi katolíckej a evanjelickej cirkvi.Úschova cenných vecí – klienti majú možnosť dať si do úschovy vkladné knižky, cenné predmety alebo finančnú hotovosť. Cenné predmety sú uložené v bezpečnostnej schránke v banke.

Osobné vybavenie sa poskytuje klientom, ktorí si ho nemôžu zabezpečiť sami, alebo prostredníctvom svojej rodiny, s prihliadnutím na ich potreby, zdravotný stav, účasť na pracovnej terapii, príjmové a majetkové pomery. Jedná sa o šatstvo, obuv, hygienické potreby a iné veci osobnej potreby.